SPORTA SKOLA “ARKĀDIJA”

Cieceres ielā 9, Rīgā, LV–1002, tālrunis 67474153, e-pasts: bjssarkadija@riga.lv

Profesionālās ievirzes sporta skola

PRIVĀTUMA POLITIKA

Profesionālās ievirzes sporta skolas Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu

subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu. Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā tiek izmantota informācija, ko Jūs sniedziet lietojot mājaslapu ssarkadija.lv.

 1. Datu apstrādes mērķis/informācijas apkopošana.

2.1. Aizpildot pieteikuma formu. Dati par Jums tiek apkopoti, kad aizpildiet kādu no mājaslapā esošajām pieteikuma formām, kas ļauj Jums reģistrēt bērnu kādā no piedāvātajiem profesionālās ievirzes izglītības programmām (vieglatlētikā un slēpošanā) un vieglatlētikas interešu izglītības programmā. Izpildot minēto darbību tiek ievākti sekojoši dati, kurus mēs saņemam e-pastā:

– Jūsu vārds

– E-pasts

– Jebkuru citu informāciju, ko sniedziet brīvprātīgi.

  1. Skola apstrādā datus šādiem nolūkiem:

 • Līgumu sagatavošanai un noslēgšanai;

 • Statistikai;

 • Aptauju veikšanai;

 • Ierosinājumu un sūdzību gadījumos;

 • Informējot par paredzamajiem pasākumiem;

 • Pasākumu organizatoru aktivitātēm;
 • Tiesību aktos noteikto uzdevumu izpildīšanai.

  1. Piesakoties jaunumiem. Norādot savu e-pastu jaunumu saņemšanai atsevišķās mājaslapas sadaļās, Jūsu e-pasti tiek apkopoti ssarkadija.lv aizsargātās datubāzēs. Tie tiek izmantoti tikai norādītajam nolūkam, ko automātiski apstipriniet, iesniedzot mums savu e-pastu.

3. Pārziņa kontaktinformācija

 • Personas datu apstrādes pārzinis ir sporta skola “Arkādija” , adrese: Cieceres ielā 9, Rīgā, LV – 1002, tālrunis 67474153, e-pasts: bjssarkadija@riga.lv.

 • Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

 • Līguma noslēgšanai un izpildei;

 • Tiesību aktos noteiktā uzdevuma izpildei;

 • Saskaņā ar fiziskas personas vai pārstāvja piekrišanu;

 • Pieteikuma formas aizpildīšanas gadījumā.

Mēs nodrošinām to, ka iegūstam tikai tos Jūsu personas datus, kas mums ir nepieciešami, lai sniegtu un pārraudzītu iepriekš minētos pakalpojumus.

 1. Kādi personas dati tiek apstrādāti

 • Personīgā informācija (vārds, uzvārds, adrese, e- pasts, telefons).

 • Personas kods, bankas norēķina konts (personām, ar kuram tiek slēgti līgumi);

 • Jūsu dalība rīkotajos publiskajos pasākumos (fotografēšana un filmēšana);

 • aktivitāšu un piedāvājuma novērtēšana un pilnveidošana (apmeklētāju anketēšana, intervijas, aptaujas un citas pētīšanas metodes);
 • Skolas mājaslapas apmeklēšana;

 • Veselības stāvokļa dati.

(Turpmāk tekstā – DATI)

6. Izglītojamo personas dati

 • Izglītojamo vārdu, uzvārdu, personas kodu apstrādā (izmanto), ja to nosaka normatīvie akti vai ir datu subjekta likumiskā pārstāvja piekrišana un ja personas koda apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu noteiktu izglītojamā personas datu apstrādes mērķi.

 • Izglītojamo vizuālā materiāla izmantošana iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, publiska to izmantošana iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir saņemta izglītojamā likumiskā pārstāvja piekrišana vizuālā materiāla izmantošanu norādītājam mērķim.

 • Izglītojamo datu apstrāde iestādes interneta vietnēs ir pieļaujama, ievērojot datu tehniskās drošības nosacījumus. Katrs iestādes darbinieks ir tiesīgs piekļūt tikai tiem datiem, kas attiecas uz viņu vai saistīts ar viņa darba pienākumiem. Izglītojamo vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) ir aizliegts piekļūt citu izglītojamo personas datiem.

 • Izglītojamo dati, kuri ir iegūti SKOLĀ tiks izmantoti izvietošanai internetā vai publicitātei tikai tādos gadījumos, ja būs rakstiska vecāku piekrišana.

7. Informācijas labošana

Mums ir svarīgi, lai Jūsu norādītie dati ir precīzi un aktuāli. Jums ir tiesības mums lūgt labot vai dzēst informāciju, kas, Jūsuprāt, ir neprecīza.

7Datu atklāšana trešajām personām

SKOLA bez datu subjekta piekrišanas datus trešajām personām nenodos, izņemot gadījumos, ja to prasa Latvijas Republikas spēkā esoši normatīvie akti. Gadījumos, kad to paredz likums, SKOLA var nodot personas datus valsts iestādēm, piemēram, Tiesībsargājošām institūcijām pēc likumā noteiktās kārtības.

8. Personas datu glabāšanas ilgums

DATI tiks uzglabāti līguma darbības laikā, kā arī normatīvajos aktos noteikto termiņu, DATI, kuri netiek izmantoti līgumos, tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr nepieciešami darba uzdevumu izpildei vai kamēr datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei likumā noteiktajā kārtībā.

9. Personas datu aizsardzība

DATI, kuri tiek ierakstīti līgumos, glabājas nepiederošām personām nepieejamās telpās, informācija, kura tiek izmantota publicitātei vai darbam ar skolēniem glabājas darbinieku datorsistēmās un nav pieejami publiski. Pieeja datiem ir tikai personām kuriem, šie dati ir nepieciešami darba pienākumu izpildei. Personas dati netiks sūtīti ārpus Eiropas Savienības, izņemot gadījumus, kad ar vecāku piekrišanu, izglītojamais piedalās starptautiskos pasākumos ārpus Eiropas Savienības.

10. Datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt, kādus ar sevi saistītus DATUS SKOLA apstrādā, tāpat pieprasīt labot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot datus mērķiem, kas nav saistīti ar norādīto mērķi. Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta, tā DATU apstrāde, kuru veic pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Piekrišanu var atsaukt, nosūtot iesniegumu uz bjssarkadija@riga.lv. Ja atbilde uz iesniegumu netiek sniegta, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Iesniegt sūdzības par nelikumīgu Jūsu/Jūsu bērna personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

11. Citi noteikumi

SKOLA pēc nepieciešamības ir tiesīga papildināt un izmainīt privātuma politiku, aktuālā versija tiks ievietota SKOLAS mājaslapā – https://www.ssarkadija.lv